[1]
حسنی جیفرودیح., محب الدینیم., اسماعیل‌پورب., و چمنیا., “بهینه سازی کالوس زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum– graecum) در شرایط درون شیشه ای”, jhorts4, ج 31, ش 1, صص 180-189, فوریه 2017.