[1]
عابدی قشلاقیا., ربیعیو., قاسمیم., فتاحی مقدمج., و رضویف., “بررسی تمایزیابی جوانه‌ها در کیوی رقم‌های هایوارد و توموری”, jhorts4, ج 31, ش 2, صص 412-424, فوریه 2017.