[1]
قاسمیک., عمادیس. م., و قاسمیی., “تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر اجزای عملکرد و عناصر معدنی کلم بروکلی (Brassica oleracea var. italica) در شرایط کشت بدون خاک”, jhorts4, ج 31, ش 4, صص 694-704, می 2017.