[1]
ایمانیع. و ارشدم., “تأثیر کود نیتروژن و کود زیستی فسفات بارور2 روی برخی ویژگی‌های پیاز رقم آذرشهر در منطقه ملکان”, jhorts4, ج 33, ش 1, صص 13-28, ژوئن 2019.