[1]
مهدوی فردم., رضایینژادع., و موسوی فردص., “تأثیر شدت نور بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک و گل‌دهی جعفری آفریقایی و فرانسوی در کشت دیرهنگام”, jhorts4, ج 32, ش 2, صص 311-325, جولای 2018.