[1]
تاج آبادی پورع., فتاحی مقدمم. ر., زمانیذ. ا., نصیبیف., و حکم آبادیح., “بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ¬زدگی”, jhorts4, ج 32, ش 3, صص 471-484, سپتامبر 2018.