[1]
غلامیر., معلمین., خالقیا., و سیدنژادس. م., “اثر محلول¬پاشی برگی پتاسیم، روی و بُر بر خصوصیات میوه برخی ارقام زیتون”, jhorts4, ج 32, ش 3, صص 459-470, آگوست 2018.