[1]
باقریع., حسن زاده خانکهدانیح., قنبریو., عسکری سیاهوییم., و مدرس نجف آبادیس. س., “بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های محلی انبه (Mangifera indica L.) استان هرمزگان با استفاده از صفات ریخت‌شناسی و نشانگر ISSR”, jhorts4, ج 33, ش 1, صص 141-154, ژوئن 2019.