[1]
دیالمیح. و محبیع., “اثر کاربرد گوگرد به همراه مایه تلقیح تیوباسیلوس و کود دامی بر میزان عناصر غذایی برگ و شاخص های رشد رویشی نهال های خرما رقم برحی”, jhorts4, ج 24, ش 2, مارس 2011.