[1]
موسوی زادهس. و مشایخیک., “تغییرات بافت شناسی رویان‏زایی رویشی دمبرگ هویج (Daucus carota L.) در چند محیط کشت بافت”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.