[1]
صیفیس., نعمتیس. ح., شورم., و عابدیب., “بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین”, jhorts4, ج 25, ش 2, اکتبر 2011.