خزاعیخ., و ارشدیا. “بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکردو خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا درشرایط آب و هوایی مشهد”. علوم باغبانی, ج 22, ش 2, آوریل 2009, doi:10.22067/jhorts4.v1387i2.1084.