احرارا., دلشادد., و بابالارب. “بهبود کارایی مصرف آب و کود در کشت بدون خاک خیار گلخانه‌ای با استفاده از پیوند و پلیمرهای ابرجاذب”. علوم باغبانی, ج 23, ش 1, اکتبر 2009, doi:10.22067/jhorts4.v1388i1.1913.