حسینی فرهیم., و گودرزیک. ا. “تأثیر روش‌های کاربرد سولفات روی (چال‌کود، تزریق در تنه و محلول‌پاشی) بر بهبود ویژگی‌های کمی و کیفی انگور (Vitis Vinifera Cv Askari)”. علوم باغبانی, ج 28, ش 4, نوامبر 2014, صص 496-04, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.20651.