خلجم. ع., و ادریسیب. “اثر ازت و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی و خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم دابل (Polianthes Tuberose L. ’Double’)”. علوم باغبانی, ج 27, ش 1, آوریل 2013, صص 59-66, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.20791.