محمدی‌نژادش., غلامیم., و اثنی عشریم. “بررسی اثر ترکیب محیط کشت و نوع سیتوکینین بر استقرار و پرآوری ریز نمونه های گردوی Z60”. علوم باغبانی, ج 27, ش 1, آوریل 2013, صص 67-73, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.20792.