ملکانیس., گلچینا., و شفیعیس. “تاثیرکم آبیاری، سطوح نیتروژن و اندازه سوخ بر عملکرد بذر و ويژگي¬های زايشی پياز رقم قولی قصه”. علوم باغبانی, ج 33, ش 1, ژوئن 2019, صص 1-11, doi:10.22067/jhorts4.v33i1.22310.