رضائی چیانها., زهتاب سلماسیس., پیرزادع., و رحیمیا. “اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه همیشه بهار (L. Calendula Officinalis)”. علوم باغبانی, ج 29, ش 1, فوریه 2015, صص 95-102, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.24618.