جلیلیج., جلیلیخ., و سهرابیه. “امکان افزایش دور آبیاری بدون کاهش رشد رویشی نهال‌های رز با اعمال پلیمر سوپرجاذب Trawat A200 در یک منطقه نیمه خشک”. علوم باغبانی, ج 27, ش 2, آگوست 2013, صص 185-92, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.24819.