کریمی علویجهم., عبادیع., موسویا., و سلامیع. “بررسی تغیییرات آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و پروتئین کل در پاسخ به تنش سرما در برخی ارقام انگور”. علوم باغبانی, ج 29, ش 1, فوریه 2015, صص 103-10, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.24987.