دادخواهع., كافیم., و رسامق. “تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria Chamomilla)”. علوم باغبانی, ج 23, ش 2, آوریل 2010, doi:10.22067/jhorts4.v1388i2.2592.