بیگیس., عزیزیم., نعمتیس. ح., و روشن فروستانیو. “بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان (Ocimum Basilicum Var. Keshkeni Luvelou) تحت تأثیر کاربرد برگ پنیرک و پلیمر سوپرجاذب”. علوم باغبانی, ج 29, ش 3, می 2015, صص 388-96, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.27553.