رضوانی مقدمپ., و سیدیس. م. “تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد پروتئین خام، روغن و اسیدهای چرب سیاهدانه (Nigella Sativa L.)”. علوم باغبانی, ج 29, ش 1, فوریه 2015, صص 119-26, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.28253.