ظفریف., امیریم. ا., و وطن پور ازغندیع. “واکنش فیزیولوژیکی گلابی درگزی(Pyrus Communis Cv. Dargazi) به تنش شوری (کلرید سدیم) در شرایط درون شیشه ای”. علوم باغبانی, ج 28, ش 4, نوامبر 2014, صص 594-9, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.28852.