رضاییم., صفرنژادع., عربم., علمداریس. ب. ب. ل., و دلیرم. “بررسی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس چندگونه آویشن (Thymus sp.) بومی ایران”. علوم باغبانی, ج 30, ش 3, می 2016, صص 383-94, doi:10.22067/jhorts4.v30i3.30435.