نعمتی دربندیه., عزیزیم., محمدیس., و کریم‌پورس. “بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.)”. علوم باغبانی, ج 27, ش 4, ژانویه 2014, صص 411-7, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.30588.