برزنونیع., آق‌خانیم., مسکوکیع., و عباسپورفردم. ح. “اثر پیش تیمار حرارت و اسانس‌های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی”. علوم باغبانی, ج 27, ش 4, ژانویه 2014, صص 418-23, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.30589.