روحیو., و رفیعیز. “تأثیر تیمار‌های اسید جیبرلیک و خراش‌دهی پوسته بذر بر جوانه‌زنی چهار گونه بادام”. علوم باغبانی, ج 27, ش 4, ژانویه 2014, صص 424-32, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.30655.