رخشف., و گلچینا. “بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و مس بر عملکرد غلظت عناصر غذایی و نیترات سر کلم بروکلی (Brassica Oleracea)”. علوم باغبانی, ج 27, ش 4, ژانویه 2014, صص 453-9, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.30660.