گلعینب., ربیعیو., میرعباسیف., فیفاییر., و حلاجی ثانیم. ف. “بررسی تأثیر تنش شوری روی صفات فیزیولوژی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌‌های مرکبات”. علوم باغبانی, ج 29, ش 3, جولای 2015, صص 416-25, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.31371.