جوانمردیج., و حسن شاهیانع. “تأثیر اسیدهیومیک و چای‌کود مواد آلی بر فیزیولوژی گیاهی و ویژگی‌های میوه پپینو (Solanum Muricatum)”. علوم باغبانی, ج 30, ش 1, دسامبر 2015, صص 59-68, doi:10.22067/jhorts4.v30i1.31662.