شکاریل., کامل منشم. م., مظفریانم., و صادقیف. “بررسی اثر سلنیوم بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه فلفل تند (Capsicum Anuum)”. علوم باغبانی, ج 29, ش 4, اکتبر 2015, صص 594-00, doi:10.22067/jhorts4.v29i4.32110.