همتین., قاسم نژادع., فتاحی مقدمج., و ابراهیمیپ. “نقش پایه در فعالیت آنتی اکسیدانی میوه مرکبات: مطالعه موردی، مقایسه فعالیت آنتی‏اکسیدانی میوه دو رقم تجاری پرتقال با میوه چهار پایه”. علوم باغبانی, ج 29, ش 2, می 2015, صص 277-86, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.34411.