سادات عراقی شهریم., لاهوتیم., قاسم زادهف., و اجتهادیح. “بررسی اثر غلظت های مختلف آنتیموان بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه هندوانه Citrullus Lanatus Thunb.))”. علوم باغبانی, ج 28, ش 1, می 2014, صص 54-61, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.35048.