پرویزیخ., و دشتیف. “بررسی تأثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر شاخصهای رشد و عملکرد ریزغده در گیاهچههای سیبزمینی (Solanum Tuberosum)”. علوم باغبانی, ج 28, ش 1, می 2014, صص 96-106, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.35126.