طباطباییس. ع., و شاکریا. “تأثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه، میزان و عملکرد اسانس گیاه دارویی زنیان (Carum Copticum L.)”. علوم باغبانی, ج 30, ش 4, دسامبر 2016, صص 651-60, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.36944.