ایران خواهس., گنجعلیع., لاهوتیم., و مشرقیم. “بررسی تأثیر باکتری Pseudomonas Putida و قارچ Glomus Intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله L). Trigonella Foenum-Graecum)”. علوم باغبانی, ج 30, ش 1, دسامبر 2015, صص 112-21, doi:10.22067/jhorts4.v30i1.38413.