مسگریر., برزگرط., و قهرمانیز. “اثر پایه های مختلف کدوئیان بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک خیار مزرعه‌ای رقم سوپر دومینوس (Cucumis Sativus Cv. Super Dominus)”. علوم باغبانی, ج 30, ش 2, فوریه 2016, صص 224-31, doi:10.22067/jhorts4.v30i2.39088.