رحمن‌پورآذرم., طباطباییس. ج., و بلندنظرص. “تأثیر تزریق دی‌اکسیدکربن به محیط ریشه بر رشد و تجمع نیترات در دو رقم کاهوی پیچ و فر ((Lactuca Sativa L. Cv. Capitata and Sativa”. علوم باغبانی, ج 28, ش 3, دسامبر 2014, صص 295-02, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.42733.