جوادیت. “اثر پاکلوبوترازول بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و تبادلات گازی گلابی در شرایط رژیم‌های مختلف آبیاری”. علوم باغبانی, ج 30, ش 2, فوریه 2016, صص 336-47, doi:10.22067/jhorts4.v30i2.43779.