عزیزیه., رضوانی مقدمپ., پارسام., خراسانیر., و شورم. “تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص¬های عملکرد گل حسرت (Colchicum Kotschyi Boiss.)”. علوم باغبانی, ج 32, ش 3, آگوست 2018, صص 359-70, doi:10.22067/jhorts4.v31i4.44438.