زارعم., فاخریب., و فرخ زادهس. “تأثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های کاهو (Lactuca Sativa L.)”. علوم باغبانی, ج 30, ش 3, فوریه 2016, صص 457-68, doi:10.22067/jhorts4.v30i3.44890.