داوری‌نژادغ., عارفخانیس., عزیزیم., و زارعیم. “بررسی اثر اسید سالیسیلیک و کلریدکلسیم بر عمر انباری، ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه هلو رقم ’آمسدن‘ پس از برداشت”. علوم باغبانی, ج 28, ش 4, مارس 2015, صص 464-78, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.45083.