میریس. م., سالاریم., و احمدپورا. “تعیین زمان برداشت و عمر انبارمانی مناسب میوه نارنگی کینو در شهرستان جیرفت”. علوم باغبانی, ج 31, ش 3, اکتبر 2017, صص 483-91, doi:10.22067/jhorts4.v31i3.45534.