مطلوبیم., ماهوتچیان اصلر., و صباغ نیاز. “تاثیر تیمارهای فیزیکی بر کیفیت گل‌های ارقام رز گلخانه‌ای”. علوم باغبانی, ج 30, ش 3, می 2016, صص 501-7, doi:10.22067/jhorts4.v30i3.46754.