بهرامیط., روحیو., محمد خانیع., و ریزیس. “اثر بسترهای کشت بر مصرف آب و ویژگی‌های گل گازانیا (Gazania Hybrida) در بام سبز”. علوم باغبانی, ج 30, ش 3, فوریه 2016, صص 508-19, doi:10.22067/jhorts4.v30i3.46966.