حسنی جیفرودیح., محب الدینیم., اسماعیل‌پورب., و چمنیا. “بهینه سازی کالوس زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum– Graecum) در شرایط درون شیشه ای”. علوم باغبانی, ج 31, ش 1, فوریه 2017, صص 180-9, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.49180.