عابدی قشلاقیا., ربیعیو., قاسمیم., فتاحی مقدمج., و رضویف. “بررسی تمایزیابی جوانه‌ها در کیوی رقم‌های هایوارد و توموری”. علوم باغبانی, ج 31, ش 2, فوریه 2017, صص 412-24, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.58587.