قاسمیک., عمادیس. م., و قاسمیی. “تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر اجزای عملکرد و عناصر معدنی کلم بروکلی (Brassica Oleracea Var. Italica) در شرایط کشت بدون خاک”. علوم باغبانی, ج 31, ش 4, می 2017, صص 694-0, doi:10.22067/jhorts4.v31i4.58860.