غلامیر. ا., زینانلوع. ا., و قنبریف. “بررسی صفات مورفولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ¬های بومی زیتون (Olea Europaea L.) در استان کرمانشاه”. علوم باغبانی, ج 32, ش 3, سپتامبر 2018, صص 407-1, doi:10.22067/jhorts4.v32i3.64666.